Mijn favorieten

Pacht & Erfpacht

Pacht en erfpacht behoren tot onze kernactiviteiten. Onze rentmeesters zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pachtzaken. Waar het gaat om het opstellen van (erf)pachtovereenkomsten of het beëindigen daarvan, u bent bij ons aan het juiste adres. Ook kunnen wij onze diensten aanbieden voor het beheren van pachtobjecten.
 
Voor erfpacht van woningen verwijzen wij u naar “wonen op een landgoed”.

Ontwikkelingen Pachtwetgeving
Per 1 september 2007 is de nieuwe pachtregelgeving in werking getreden. Ook is het Pachtprijzenbesluit 2007 vastgesteld, op basis waarvan nieuwe pachtprijzen tot stand (kunnen) komen. Voor reguliere pachtovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 september 2007 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in de pachtregelgeving. Daarnaast is er ook het een en ander gewijzigd met betrekking tot de "éénmalige pacht" (thans: "geliberaliseerde pacht").

Pacht is te onderscheiden in diverse pachtvormen, waarvan de meest gebruikte vormen zijn:
  • Erfpacht: Zakelijk recht, middels notariële vastgelegd, looptijd voor agrarische erfpacht bedraagt minimaal 26 jaar. Formeel valt erfpacht overigens niet onder het pachtrecht.
  • Reguliere pacht: "Basis-pachtvorm" met o.a. prijstoets, voorkeursrecht, recht op verlenging en indeplaatsstelling t.b.v. pachter.
  • Geliberaliseerde pacht: Geen wettelijke pachttermijn, voorkeursrecht, recht op verlenging of indeplaatsstelling van toepassing. Voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar geldt wel een prijstoets.
  • Teeltpacht: Vergelijkbaar met geliberaliseerde pacht, maar specifiek gericht op de teelt van één of twee-jarige gewassen.
  • Pacht van 1 ha of minder: Belangrijke regels van de pachtregelgeving gelden niet.
  • Mondelinge of grijze pacht: Geen wettelijke basis.
Het gaat hier om een zeer specialistisch vakgebied. Een werkgebied ook waar verhoudingen makkelijk scheef groeien als afspraken niet duidelijk en correct worden vastgelegd of waar grondeigenaren makkelijk op basis van goed vertrouwen flinke schade kunnen oplopen. Kortom, deskundigheid is gewenst.

Pachtbeheer
Bij het laten beheren van pachtobjecten kunt u denken aan het actualiseren van pachtovereenkomsten, periodieke pachtprijsaanpassingen doorvoeren en financieel beheer met betrekking tot het innen van de pachtsommen inclusief verrekenen van zakelijke lasten. Informeer eens naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Meer informatie
De pachtregelgeving met de bijbehorende jurisprudentie en het Pachtprijzenbesluit betreft een complexe materie waarbij onze rentmeesters u graag begeleiden en adviseren bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van pachtovereenkomsten.

Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.